Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό Αρχείο Δεκαετίας 2000
0 items in collection