Αψίδα

Browse Items (44 total)

  • Date is exactly "B' μισό 20ου αιώνα"

Χρησιμοποιήθηκε από την Αστυνομία κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 60' και 70'.

Χρησιμοποιήθηκε από τα Κέντρα Ελέγχου διαφόρων μονάδων της Αστυνομίας. Χρονολογείται μεταξύ 1960-1970

Μετάλλια Μελών της Αστυνομίας,τα οποία είχαν παραχωρηθεί σε μέλη της Αστυνομίας για τις καλές τους Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της…

Σήμα Πηλικίου Χωροφυλακής. Το 1960 με βάση τις πρόνοιες του Συντάγματος, ιδρύθηκαν στην Κύπρο δύο Σώματα Ασφάλειας. Το Σώμα της Αστυνομίας,…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2