"Φράγματα της Κύπρου", Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Κυπριακή Δημοκρατία), Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Λευκωσία 1980.

Collection


"Έκθεσις δια τας πλημμύρας της 3ης Δεκεμβρίου 1968 εις την περιοχήν Κυθραίας". Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Δημόσιων Έργων,

Collection


"Dams in Cyprus", Ministry of Agriculture Rural Development and Environment (Republic of Cyprus), Water Development Department, December 1963.

Collection


"Dams of Cyprus", C.A.C. Konteatis - Republic of Cyprus - Ministry of Agriculture and Natural Resources, Water Development Department, Nicosia - Cyprus 1974.

Collection


During the Turkish domination (1571-1878 A.D.), the Turks found organised towns and advanced agriculture. They misappropriated the already existing properties that they found and they never felt that they needed to be creative. On the contrary, they destroyed any of those works, which were of no use to them, or they left them without maintenance and they were eventually ruined with the passing of time. The only constructive work they carried out on a private basis was the increase of the
laoumia on certain "timaria", which were then
turned into "tsiflikia". No studies or future projections were taken into consideration for the different works they carried out.

Just before the British occupation in 1878, Professor Gaudry of the Paris University visited Cyprus and became the first to make a description of the geology of Cyprus.

Collection


During the period of Frankish and Venetian domination (1192-1489 A.D. and 1489-1571 A.D. respectively) the towns of Cyprus were surrounded by walls and well fortified. The conquerors of the island solved the problem of lack of potable water supplies with a systematic channelling and underground storage of rainwater. In order to eliminate loss of water during the delivery, earthen conveyors and masonry underground channels were used.

Moreover, for water supply purposes, but mainly for irrigation, they exploited, modified and increased the systems of chain of wells, the so-called "Laoumia". When water did not reach the surface they used the "alakati", a turning wheel, which was turned around by an animal. This way, they were drawing water to the surface and irrigated their private farms, the "Timaria"

Collection


During the Turkish domination (1571-1878 A.D.), the Turks found organised towns and advanced agriculture. They misappropriated the already existing properties that they found and they never felt that they needed to be creative. On the contrary, they destroyed any of those works, which were of no use to them, or they left them without maintenance and they were eventually ruined with the passing of time. The only constructive work they carried out on a private basis was the increase of the
laoumia on certain "timaria", which were then
turned into "tsiflikia". No studies or future projections were taken into consideration for the different works they carried out.

Just before the British occupation in 1878, Professor Gaudry of the Paris University visited Cyprus and became the first to make a description of the geology of Cyprus.

Collection


During the Turkish domination (1571-1878 A.D.), the Turks found organised towns and advanced agriculture. They misappropriated the already existing properties that they found and they never felt that they needed to be creative. On the contrary, they destroyed any of those works, which were of no use to them, or they left them without maintenance and they were eventually ruined with the passing of time. The only constructive work they carried out on a private basis was the increase of the
laoumia on certain "timaria", which were then
turned into "tsiflikia". No studies or future projections were taken into consideration for the different works they carried out.

Just before the British occupation in 1878, Professor Gaudry of the Paris University visited Cyprus and became the first to make a description of the geology of Cyprus.

Collection


During the Turkish domination (1571-1878 A.D.), the Turks found organised towns and advanced agriculture. They misappropriated the already existing properties that they found and they never felt that they needed to be creative. On the contrary, they destroyed any of those works, which were of no use to them, or they left them without maintenance and they were eventually ruined with the passing of time. The only constructive work they carried out on a private basis was the increase of the
laoumia on certain "timaria", which were then
turned into "tsiflikia". No studies or future projections were taken into consideration for the different works they carried out.

Just before the British occupation in 1878, Professor Gaudry of the Paris University visited Cyprus and became the first to make a description of the geology of Cyprus.

Collection


Government's water policy:
During the period of Frankish and Venetian domination (1192-1489 A.D. and 1489-1571 A.D. respectively) the towns of Cyprus were surrounded by walls and well fortified. The conquerors of the island solved the problem of lack of potable water supplies with a systematic channelling and underground storage of rainwater. In order to eliminate loss of water during the delivery, earthen conveyors and masonry underground channels were used..Moreover, for water supply purposes, but mainly for irrigation, they exploited, modified and increased the systems of chain of wells, the so-called "Laoumia". When water did not reach the surface they used the "alakati", a turning wheel, which was turned around by an animal. This way, they were drawing water to the surface and irrigated their private farms, the "Timaria".

Collection