Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό Αρχείο Δεκαετίας 1990
0 items in collection