Στην φωτογραφία διακρίνονται οι μαθητές με τους καθηγητές του σχολείου.

Collection