Ο ανελκυστήρας αποτελούνταν από δυο κουβούκλια και έδινε πρόσβαση στις υπόγειες γαλαρίες του μεταλλείου, μεταφέροντας προσωπικό, υλικά και μετάλλευμα. Διακρίνονται οι ράγες πάνω στις οποίες τα βαγόνια με το υλικό προωθούνταν στις αβάτζιες (ειδικά διαμορφωμένους χώρους για το μετάλλευμα) και στη συνέχεια, το μετάλλευμα και το στείρο πέτρωμα φορτώνονταν στα φορτηγά. Το μετάλλευμα μεταφερόταν στο εργοστάσιο εμπλουτισμού στο Μιτσερό για τον φυσικό διαχωρισμό του και το στείρο πέτρωμα μεταφερόταν στην περιφέρεια του μεταλλείου για απόρριψη, όπου σήμερα διαφαίνονται μεγάλοι σωροί απορριμμάτων. Το φρεάτιο του ανελκυστήρα έχει μήκος περίπου 130 μ. και 6 μ. διάμετρο και ο χειρισμός του γινόταν από το δωμάτιο ελέγχου και επικοινωνίας. Το μεταλλείο Κοκκινόγιας λειτούργησε καθ'όλη την δεκαετία του 1970 και, όπως και το μεταλλείο Κοκκινοπεζούλας, ανήκε στην Ελληνική Μεταλλευτική Εταιρεία (ΕΜΕ). Στο μεταλλείο Κοκκινόγιας ανευρέθηκαν και αρχαίες γαλαρίες που χρονολογούνται στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.

Collection