Αψίδα

Browse Items (42 total)

  • Date is exactly "Second half of the 20th century"

They were condemned by the British Empire for transferring weapons during the Greek Cypriot 'war' of liberation against British colonial rule. They were initially sentenced to death but then their penalty changed over to life imprisonment.

Το δημοτικό σχολείο στο Καράκουμι ήταν διτάξιο με ξεχωριστό γραφείο για τους δασκάλους και μια μικρή κουζίνα. Στη φωτογραφία…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2