Άρθρο της εφημερίδας "Ελευθερία":
"Η περι το Κυπριακόν διπλωματική δραστηριότης των Αγγλοαμερικανών. Βρεττανία και Ην. Πολιτείαι δεν είναι διατεθειμέναι όπως ασκήσουν πίεσιν επί των Τούρκων", 21 Φεβρουαρίου 1965.

Collection