Προπορεύονται οι Θεές των Όφεων, οι οποίες αναπαρίστανται από την Λουκία Χατζησωτηρίου και η Νίτσα Παρασκευά, έπονται οι Κυανές Κυρίες, οι οποίες αναπαρίστανται από τη Νίτσα Καστάνα και τη Μαρούλα Εμμανουήλ, και στο τέλος οι Ιέρειες.

Collection


Αναγνωρίζονται αναπαραστάσεις από τον Μινωικό πολιτισμό (Θεές των Όφεων, Ιέρειες και Κυανές Κυρίες), την Κλασική εποχή (ακόλουθες Διονύσου), την Βυζαντινή περίοδο (Αυτοκράτειρα Θεοδώρα) και την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης και την ίδρυση του Ελληνικού κράτους (νεαρές και νεαροί ενδεδυμένοι με την στολή της Αμαλίας και την φουστανέλα).

Collection