Θεατρικός Διάλογος, Τρίπρακτο σκετς με τρία πρόσωπα. Φιλολογική Κύπρο,ς 2000-2001 Προσάρτημα, Λευκωσία 2002.

Collection