Αψίδα

Browse Items (16 total)

  • Collection: Κοινότητα Κυπερούντας, Έντυπα

Βιβλίο υψηλών επισκεπτών Σανατορίου Κυπερούντας. Διακρίνονται οι υπογραφές των Elizabeth Foot, Mary Harding, R. Wayne - Κυβερνήτης Τροόδους,…

Επιστολή 10 κοινοταρχών της Πιτσιλιάς το 1915 για το Κωμοδικείο (κοινοτικό δικαστήριο Παλαιχωρίου).

Η επιστολή γράφτηκε από τον μουχτάρη Κυπερούντας Μιχαήλ Σάββα την περίοδο μεταξύ του 1948 με 1955 (έχει καταστραφεί το σημείο με την…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2