Το χαρτώο χειρόγραφο περιέχει έξι βιβλια σέ 128 φύλλα. Διαστάσεις 239 Χ 168 mm.
Folios 1r-10v Μεταφυσική καί Θεολογία του Βικεντίου Δαμωδού. 1756 μ.Χ.
Folios 11r-63r Οράσεις του Προφήτου Δανιήλ. Δεύτερο μισό του 18ου αιώνα.
Folios 63r-80v Βροντολόγιον και Σεισμολογιον. Δεύτερο μισό του 18ου αιώνα.
Folios 81r-124r Ιστορικό Έργο του Νεοφύτου Ροδινού του Κυπρίου. Δεύτερο μισό του 18ου αιώνα.
Folios 125r-127r Αλφάβητον Συμβουλευτικόν. Δεύτερο μισό του 18ου αιώνα.
Folios 127r-128v Μεγαλυνάρια και Κανών προς τιμήν της Θεοτόκου (ανολοκλήρωτος). Δεύτερο μισό του 18ου αιώνα.

Collection