Αψίδα

Browse Items (1 total)

  • Date is exactly "Cirtca 1960"

Αναστασία Θεοδούλου Καρασιαλή με Μάρω, Κυριακού Σ, Θεοδωρού με Μιχάλη και Μαρίνα. Χρονολογείται γύρω στο 1960.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2