Αψίδα

Browse Items (85 total)

  • Date is exactly "1980' s
    "

Στιγμιότυπο από κοινωνική εκδήλωση μελών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής. Στη φωτογραφία διακρίνεται ο διευθυντής της Απεητείου…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2