Αψίδα

Browse Items (31 total)

  • Creator is exactly "Museum of Kykkos Monastery"

Εικόνα Θεοτόκου, δεξιοκρατούσα Οδηγήτρια. Προέλευση: Ναός Αγίας Παρασκευής Μουτουλλάς, Κύπρος. Διαστάσεις: 99 × 70 εκ.

Reliquary containing the reliques of various saints. Lengthy inscription in the centre. Dimensions: H. 42,3 × 61,2 cm.

Icon of Saint Vasilieios from the Church of Saint Paraskevis in Moutoulla of Cyprus. Dimensions 104 x 63.2 cm

Ring base, ovoid body, short concave neck, trefoil mouth, flat handle from rim to shoulder. Painted decoration. Bands around neck and base. Paint on rim, eyelets on either side of spout. Vertical bands on handle base. On shoulder opposite handle a…

Horse and rider figurine. The horse has short legs. Long neck, almost cylindrical head and flattened mane. Rider's arms strech out to touch the horse's mane. He has short legs and wears a high conical headdress. Linear decoration of red and black…

Detached wall painting depicting saint Demetrios. Provenance: church of saint Antonios, Kellia village, Larnaca, Cyprus. Dimensions: 222 × 131 εκ.

Red polished ware of double-necked plank figure. Rectangular body with accented shoulders , two necks divided vertically to the height of the shoulders and joined horizontally at the top of the two heads. Anatomical details of body and faces are…

Red polished ware of plank shoulder figure. Rectangular body, long rectangular neck. The nose is shown in relief, incisions are depicting the eyes, horizontal incisions the eyebrows, nostrils and mouth. Two small protruding ears are pierced in the…

A byzantine bronze hand holding a sphere with a cross with knipped ends. The right hand, probably from a statue. Dimensions: H. 23 cm.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2