Αψίδα

Paphos Castle: Holistic Documentation for Digitization, Preservation, and Protection of Cyprus' Cultural Heritage

Dublin Core

Title

Paphos Castle: Holistic Documentation for Digitization, Preservation, and Protection of Cyprus' Cultural Heritage

Alternative Title

Κάστρο Πάφου: Κύπρος: Ολιστική τεκμηρίωση για την ψηφιοποίηση, διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου

Description

Nestled on the picturesque coastline of Cyprus, the Castle of Paphos stands as a timeless testament to the island's rich history and cultural heritage. This medieval fortress, steeped in legends and tales of conquests, has witnessed centuries of change, serving as a symbol of resilience and endurance. Today, visitors have the unique opportunity to delve into the depths of history within its ancient walls. Here, amidst the echoes of the past, one can explore the comprehensive documentation of Paphos Castle, offering a holistic view of its architectural marvels, historical significance, and ongoing preservation efforts. From detailed digital reconstructions to meticulous records of restoration initiatives, this repository serves as a treasure trove for scholars, historians, and enthusiasts alike, ensuring that the legacy of Paphos Castle endures for generations to come.

Το Κάστρο της Πάφου, που βρίσκεται στη γραφική ακτογραμμή της Κύπρου, αποτελεί διαχρονική μαρτυρία της πλούσιας ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Αυτό το μεσαιωνικό φρούριο, γεμάτο θρύλους και ιστορίες κατακτήσεων, έχει γίνει μάρτυρας αιώνων αλλαγών, αποτελώντας σύμβολο ανθεκτικότητας και αντοχής. Σήμερα, οι επισκέπτες έχουν τη μοναδική ευκαιρία να εντρυφήσουν στα βάθη της ιστορίας μέσα στα αρχαία τείχη του. Εδώ, μέσα στον απόηχο του παρελθόντος, μπορεί κανείς να εξερευνήσει την ολοκληρωμένη τεκμηρίωση του Κάστρου της Πάφου, προσφέροντας μια ολιστική άποψη των αρχιτεκτονικών θαυμάτων, της ιστορικής σημασίας και των συνεχιζόμενων προσπαθειών διατήρησής του. Από λεπτομερείς ψηφιακές ανακατασκευές έως σχολαστικά αρχεία των πρωτοβουλιών αποκατάστασης, το αποθετήριο αυτό χρησιμεύει ως θησαυρός για μελετητές, ιστορικούς και λάτρεις του είδους, διασφαλίζοντας ότι η κληρονομιά του Κάστρου της Πάφου θα διαρκέσει για τις επόμενες γενιές.

Creator

UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage/
Digital Heritage Research Lab, Cyprus University of Technology

Source

UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage/
Digital Heritage Research Lab, Cyprus University of Technology

Publisher

UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage/Digital Heritage Research Lab, Cyprus University of Technology

Items in the Paphos Castle: Holistic Documentation for Digitization, Preservation, and Protection of Cyprus' Cultural Heritage Collection

Paphos castle has been a declared Ancient Monument since 1935 and a UNESCO World Heritage List monument, along with other monuments of the archaeological park of Paphos, since 1980. It is located in the harbour area of Paphos town and its main role…

Paphos castle has been a declared Ancient Monument since 1935 and a UNESCO World Heritage List monument, along with other monuments of the archaeological park of Paphos, since 1980. It is located in the harbour area of Paphos town and its main role…

Paphos castle has been a declared Ancient Monument since 1935 and a UNESCO World Heritage List monument, along with other monuments of the archaeological park of Paphos, since 1980. It is located in the harbour area of Paphos town and its main role…

Paphos castle has been a declared Ancient Monument since 1935 and a UNESCO World Heritage List monument, along with other monuments of the archaeological park of Paphos, since 1980. It is located in the harbour area of Paphos town and its main role…

Paphos castle has been a declared Ancient Monument since 1935 and a UNESCO World Heritage List monument, along with other monuments of the archaeological park of Paphos, since 1980. It is located in the harbour area of Paphos town and its main role…

Paphos castle has been a declared Ancient Monument since 1935 and a UNESCO World Heritage List monument, along with other monuments of the archaeological park of Paphos, since 1980. It is located in the harbour area of Paphos town and its main role…

Paphos castle has been a declared Ancient Monument since 1935 and a UNESCO World Heritage List monument, along with other monuments of the archaeological park of Paphos, since 1980. It is located in the harbour area of Paphos town and its main role…

Paphos castle has been a declared Ancient Monument since 1935 and a UNESCO World Heritage List monument, along with other monuments of the archaeological park of Paphos, since 1980. It is located in the harbour area of Paphos town and its main role…

Collection Tree

  • Paphos Castle: Holistic Documentation for Digitization, Preservation, and Protection of Cyprus' Cultural Heritage