Αψίδα

The Cyprus Collection at Medelhavsmuseet, preserved by the UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage

Dublin Core

Title

The Cyprus Collection at Medelhavsmuseet, preserved by the UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage

Alternative Title

Η κυπριακή συλλογή στο Medelhavsmuseet

Description

In a significant collaboration between the UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage at Cyprus University of Technology and the renowned Medelhavsmuseet (Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities) in Stockholm, Sweden, a momentous initiative has been undertaken to digitize the Cyprus Collection.
The Cyprus Collection at Medelhavsmuseet (the Museum of Mediterranean and Near Eastern Antiquities) consists of around 1,500 archaeological finds spanning over a period of more than 7,000 years – from Stone Age to Imperial Rome. The finds bear witness to frequent and long-term contacts between Cyprus and other cultures in the eastern Mediterranean area. Most of the artefacts shown in this exhibition originate from the Swedish Cyprus Expedition during 1927 – 1931 when over twenty locations around the island were excavated.

According to the practice at that time, the findings were divided between Sweden and Cyprus with permission from the British Colonial Government. More than half of the findings were allocated to Sweden, thanks to which Medelhavsmuseet now houses one of the largest Cypriot collections outside of Cyprus. This extensive collection is the reason for Medelhavsmuseet being founded in 1954.

Σε μια σημαντική συνεργασία μεταξύ της Έδρας UNESCO για την Ψηφιακή Πολιτιστική Κληρονομιά του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του φημισμένου Medelhavsmuseet (Μουσείο Αρχαιοτήτων της Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής) στη Στοκχόλμη της Σουηδίας, αναλήφθηκε μια σημαντική πρωτοβουλία για την ψηφιοποίηση της Κυπριακής Συλλογής.

Η Κυπριακή Συλλογή στο Medelhavsmuseet (Μουσείο Αρχαιοτήτων της Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής) αποτελείται από περίπου 1.500 αρχαιολογικά ευρήματα που καλύπτουν μια περίοδο άνω των 7.000 ετών - από τη Λίθινη εποχή έως την Αυτοκρατορική Ρώμη. Τα ευρήματα μαρτυρούν συχνές και μακροχρόνιες επαφές μεταξύ της Κύπρου και άλλων πολιτισμών στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. Τα περισσότερα από τα ευρήματα που παρουσιάζονται στην έκθεση προέρχονται από τη Σουηδική Κυπριακή Αποστολή κατά την περίοδο 1927-1931, κατά την οποία ανασκάφηκαν πάνω από είκοσι τοποθεσίες σε όλο το νησί.

Σύμφωνα με την τότε ισχύουσα πρακτική, τα ευρήματα μοιράστηκαν μεταξύ Σουηδίας και Κύπρου με την άδεια της Βρετανικής Αποικιακής Κυβέρνησης. Περισσότερα από τα μισά ευρήματα διατέθηκαν στη Σουηδία, χάρη στην οποία το Medelhavsmuseet στεγάζει σήμερα μια από τις μεγαλύτερες κυπριακές συλλογές εκτός Κύπρου. Αυτή η εκτεταμένη συλλογή είναι η αιτία για την ίδρυση του Medelhavsmuseet το 1954.

Creator

UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage/
Digital Heritage Research Lab, Cyprus University of Technology and Medelhavsmuseet

Source

UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage/
Digital Heritage Research Lab, Cyprus University of Technology and Medelhavsmuseet

Publisher

UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage/
Digital Heritage Research Lab, Cyprus University of Technology and Medelhavsmuseet

Is Part Of

Twin it! 3D for Europe's culture

Items in the The Cyprus Collection at Medelhavsmuseet, preserved by the UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage Collection

Mouldmade terracotta statuette of sitting woman with a child in her arms. The worman sits on a chair with back support, resting her feet on a small foot stool. She is possibly dressed in a peplos and her hair is concealed by a veil, showing only the…

Oxhide-shaped ingot. Concave sides; four handles.

Within the framework of collaboration between Världskulturmuseerna and the UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage at Cyprus University of Technology, the digitization of a substantial portion…

Hemispherical bowl; round base; vertical string-hole projection at rim.

Hard, buff clay; semi-lustrous, brick to orange red slip; black top and inside. Incised decoration consisting of encircling lines on base; groups of parallel, vertical zigzag…

Male, bearded head wearing headgear with three rosettes, one in front and the others above each ear. The beard is rendered by an incised line. The central part of the chin is very protruding - there is a rather sharp transition between this part of…

Slightly convex, conical foot with conical cavity underneath; short, cylindrical stem with encircling mid-ridge; conical lower body; convex mid-body; ridge between mid-body and upper body; slightly convex upper body; sharp rim; round, horizontal…

Conical base with conical cavity underneath. Short stem with encircling mid-ridge. Conical lower and mid-body. Cylindrical upper body. Sharp rim. Round, horizontal handles on mid-body. Inside decoration; six concentric circles on bottow. Twelve lines…

Round base; hemispherical body; plain rim; vertical string hole projection at rim; wide spout opposite string hole projection. Hard, light buff clay; lustrous black paint with reddish brown to brownish red decoration; two bands of parallel lines…

Round base; hemispherical body; plain rim. Hard, greyish clay; lustrous black slip. Incised decoration: seven horizontal, parallel lines crossed by groups of four vertical hatches encircling base; two zig zag bands made of parallel lines encircling…

Collection Tree

  • The Cyprus Collection at Medelhavsmuseet, preserved by the UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage