Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό Αρχείο Δεκαετίας 1970
0 items in collection