Αψίδα

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Dublin Core

Title

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Alternative Title


Water Development Department

Description

Το Τμήμα πρωτολειτούργησε το 1896, ως Κλάδος του Τμήματος Δημοσίων 'Έργων. Το 1939 μετατράπηκε σε ξεχωριστό Τμήμα με την ονομασία Τμήμα Υδατοπρομηθειών και Αρδεύσεων και το 1954 μετονομάστηκε σε Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, ονομασία που διατηρεί μέχρι σήμερα. Με την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, εντάχθηκε στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Σταδιακά, αναδιοργανώθηκε σε διάφορες Υπηρεσίες σε όλες τις Επαρχίες. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος καλύπτουν ένα ευρύ και ποικίλο φάσμα, που περιλαμβάνει: α) Συλλογή, επεξεργασία, ταξινόμηση και αρχειοθέτηση υδρολογικών, υδρογεωλογικών, γεωτεχνικών και άλλων στοιχείων, απαραίτητων για: i) την προστασία και βελτίωση της ποιοτικής και ποσοτικής κατάστασης των υδατι-κών πόρων και ii) την μελέτη, την συντήρηση και την ασφάλεια των αναπτυξιακών έργων. β) Μελέτη, σχεδίαση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση έργων υποδομής, όπως φράγματα, λιμνοδεξαμενές, αρδευτικά, υδρευτικά και αποχετευτικά δίκτυα, διυλιστήρια νερού, μονάδες επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης λυμάτων και μονάδες αφαλάτωσης νερού. γ) Καλλιέργεια υδατικής συνείδησης στους καταναλωτές για εξοικονόμηση νερού. Με την έναρξη ισχύος του περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμου (79(I)/2010) η ενιαία διαχείριση των υδάτων ανατέθηκε στο ΤΑΥ, αποτελώντας μια ιστορική εξέλιξη, που οδηγεί στην ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων. Όραμα του Τμήματος είναι η αειφόρος ανάπτυξη, προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων, με στόχο τη διασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού καλής ποιότητας για όλες τις χρήσεις, στα πλαίσια ενός σύγχρονου, ευέλικτου και αποτελεσματικού οργανισμού, με σεβασμό στο περιβάλλον.
Υποσυλλογές;
Φράγματα

Contributor

Στην συγκέντρωση του υλικού και την ανάρτησή του στην Αψίδα συνέβαλε ο κ. Αιμίλιος Ιωάννου

Items in the Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων Collection

There are currently no items within this collection.

Collection Tree