Αψίδα

Browse Items (49 total)

  • Collection: Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό άλπουμ σχολικής χρονιάς 1987-1988

Μαθητές του τμήματος A' της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, μαζί με τον διευθυντή του σχολείου κ. Αντώνη Κουδουνά και τη φιλόλογο τους κ. Αίγλη…

Μαθητές του τμήματος Β2 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, με τους διδάσκοντες καθηγητές, τη σχολική χρονιά 1987-1988.

Μαθητές του τμήματος Β1 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, με τους διδάσκοντες καθηγητές, τη σχολική χρονιά 1987-1988.

Μαθητές του τμήματος Γ2 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, με τους διδάσκοντες καθηγητές, τη σχολική χρονιά 1987-1988.

Μαθητές του τμήματος Γ2 της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής, με τους διδάσκοντες καθηγητές, σχολική χρονιά 1987-1988.

Μαθητές της Δ΄τάξης της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής με τους διδάσκοντες καθηγητές, σχολική χρονιά 1987-1988.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2