Αψίδα

Browse Items (123 total)

  • Collection: Απεήτειος Ανωτέρα Σχολή, Φωτογραφικό Αρχείο Δεκαετίας 1980

Στιγμιότυπο από κοινωνική εκδήλωση μελών της Απεητείου Ανωτέρας Σχολής. Στη φωτογραφία διακρίνεται ο διευθυντής της Απεητείου…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2