Αψίδα

Browse Items (441 total)

  • Collection: Τμήμα Γεωργίας, Μουσείο Κυπριακής Υπαίθρου

Made of metal sheed. It is a measurement unit for measuring the volume by litre. On the neck of the vessel it is written 1/2 litre 1/2

Instrument for mesuring the level of alcohol in zivania(Cyprus spirit). It is made from the neck of Cyprus pumkin. They put inside zivania and the scale. The scale is manufactured in France.

Case made from the neck of Cyprus pumkin. They put inside zivania (cyprus spirit) for mesuring the level of alcohol.

Case made from the neck of Cyprus pumkin. They put inside zivania (cyprus spirit) for mesuring the level of alcohol.

Cylindrical can, with the upper part open. It is used for calculating the quantity of agriculture products. During the Turkish occupation of Cyprus, it was used to qalculate the tax. Every ten cans of products, one can was kept as tax.

Cylindrical can, with the upper part open. It is used for calculating the quantity of agriculture products. During the Turkish occupation of Cyprus, it was used to qalculate the tax. Every ten cans of products, one can was kept as tax.

Cylindrical can, with the upper part open. It is used for calculating the quantity of agriculture products. During the Turkish occupation of Cyprus, it was used to qalculate the tax. Every ten cans of products, one can was kept as tax.

Εργαλείο που χρησίμευε ως χάρακας από τους οικοδόμους, «τενεκεντζη», πελεκάνου για την σωστή τοποθέτηση και το σημάδεμα για κόψιμό των…

Εργαλείο που χρησίμευε ως χάρακας από τους οικοδόμους, «τενεκεντζη», πελεκάνου για την σωστή τοποθέτηση και το σημάδεμα για κόψιμό των…

Εργαλείο που χρησίμευε ως χάρακας από τους οικοδόμους, «τενεκεντζη», πελεκάνου για την σωστή τοποθέτηση και το σημάδεμα για κόψιμό των…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2