Ττόφαλλος: Άδικα πασκίζεις κουμπάρε Ευτυμή να κατατοπιστής επί της...Εθνικής πορείας. Εμείς εν να μάθουμεν στο τέλος, όπως πάντα, πον να μας φωνάξουν να πλερώσουμεν τα... σπασμένα.

Collection


Οδίππους: Μην είσαι γέρος μαζί κι΄ανόητος, να επιμένης χάριν της αλήθειας ν΄ανοίξω τον φάκελλο. Την σήμερον ημέραν δεν βγάζει κανείς τα μάτια του μόνος του.

Collection