Ο κ. Πάττακος φέρεται δήλωσας προς τον Τούρκον βουλευτήν κ.Κασίν Κιουλέκ τα εξής: «Η Τουρκία έχει την μεγαλυτέραν στρατιωτική δύναμιν εις τα Βαλκάνια,τούτο δεν δημιουργεί αίσθημα ασφαλείας εις την Ελλάδα έναντι των κουμμουνιστικών χωρών. Είμεθα ήσυχοι αισθανόμενοι ότι έχομεν παρά το πλευρόν μας μίαν ισχυράν Τουρκίαν».

Collection


Παρ΄όλον που τα πούρα «Αβανας» θεωρούνται τα καλύτερα στον κόσμο, εντούτις ο Φιντέλ Κάστρο θα επροτιμούσε....Ρώσσικα πούρα.

Collection


Δεδομένου ότι αντικειμενικός στόχος πιθανής τουρκικής εισβολής δεν θα είναι μόνον το Τρίκωμον (γενέτειρα του Διγενή) αλλά και το Κλωνάριν (γενέτειρα του Ττόφαλλου Κλωναρίτη), ο Ττόφαλλος εισηγείται- δια να μη πάθουμεν ότι έπαθαν οι φίλοι μας Αιγύπτιοι - να γίνουν συνδυασμένα γυμνάσια και εις τας νότιους περιοχάς της Κύπρου. Διότι το πιθανώτερον είανι οι Τούρκοι να πιάουν...πουκάτω τζαι νάρτουν πάνω.

Collection