Αδέλφια από το Πατρίκι. Όρθιοι από αριστερά: Πέπη, Γιώτης, Μαρία, Σωτήρης και Κίκα. Καθήμενοι: Αριστερά ο Γιώργος και δεξιά ο Ανδρέας (δίδυμοι).

Collection