Το προσωπικό της Αγγλικής Υπηρεσίας "Hiring Claims at Disposals". Καθήμένοι: Κ. Παύλου, Χ. Πρωτοπαπά, M. Τιμοθέου, Κ. Μαυρίδης. Όρθιοι από Αριστερά: Α. Παπαχριστοφόρου, Μ. Ηρακλείδης, Α. Χριστοφίδης, Χ. Μουράτιαν και Γ. Ιακωβίδης

Collection