Γριστοδούλα: -Ε Ττόφαλε, μα εντούτον το άρμαν πον να μας πέψουν που την Πάτραν; Ττόφαλλος: -Όι, ολάν. Τούτον λοαρκάζουν να μας το πέψουν που την Αθήναν.

Collection