Αψίδα

Limassol Castle: Holistic Documentation for Digitization, Preservation, and Protection of Cyprus' Cultural Heritage

Dublin Core

Title

Limassol Castle: Holistic Documentation for Digitization, Preservation, and Protection of Cyprus' Cultural Heritage

Alternative Title

Κάστρο Λεμεσού: Ολιστική τεκμηρίωση για την ψηφιοποίηση, διατήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου

Description

The Medieval Castle of Lemesos, positioned adjacent to the old harbor at the core of the historic district of Lemesos, serves as the home to the Medieval Collection of the Cyprus Museum. Although earlier architectural iterations of a larger and older structure existed, the current building dates back to the period of Ottoman rule. Archaeological excavations within the castle grounds unveiled its construction over an Early Christian basilica (4th-7th century A.D.) and a Middle Byzantine monument (10th-11th century A.D.). Additional discoveries beneath the castle grounds suggest the presence of a significant church, potentially the city's inaugural cathedral. According to historical accounts by Etienne Lusignan, the initial castle was erected by Guy de Lusignan in 1193. From its establishment until the early 16th century, the castle endured damage from continuous assaults by the Genoese and the Mameluks, as well as earthquakes, leading to cycles of restoration and reconstruction. In 1538, the Ottomans seized Lemesos and its castle. Subsequently, the Venetian governor of Cyprus, upon reclaiming the castle, opted to dismantle it to prevent its potential capture. This demolition was finalized in 1567/8. Following the Ottoman conquest of Cyprus in 1576, remnants or segments of the castle were integrated (circa 1590) into the new Ottoman fortification, significantly fortified. The subterranean chamber and the first floor were repurposed as prison cells and remained operational until 1950. With the relocation of central prisons to Lefkosia, the Castle of Lemesos was transferred to the Department of Antiquities and converted into the District Museum, housing the Medieval Collection of the Cyprus Museum since 1987. The Collection's exhibits offer insights into Cyprus' historical progression, its economic, social, and artistic advancements, and the daily lives of its populace spanning from the 3rd to the 18th century A.D.

Το Μεσαιωνικό Κάστρο της Λεμεσού, που βρίσκεται δίπλα στο παλιό λιμάνι, στον πυρήνα της ιστορικής περιοχής της Λεμεσού, φιλοξενεί τη Μεσαιωνική Συλλογή του Κυπριακού Μουσείου. Αν και υπήρχαν παλαιότερες αρχιτεκτονικές εκδοχές μιας μεγαλύτερης και παλαιότερης δομής, το σημερινό κτήριο χρονολογείται από την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές εντός του χώρου του κάστρου αποκάλυψαν την κατασκευή του πάνω από μια παλαιοχριστιανική βασιλική (4ος-7ος αιώνας μ.Χ.) και ένα μεσοβυζαντινό μνημείο (10ος-11ος αιώνας μ.Χ.). Πρόσθετες ανακαλύψεις κάτω από το χώρο του κάστρου υποδηλώνουν την παρουσία μιας σημαντικής εκκλησίας, ενδεχομένως του εναρκτήριου καθεδρικού ναού της πόλης. Σύμφωνα με ιστορικές αναφορές του Etienne Lusignan, το αρχικό κάστρο ανεγέρθηκε από τον Guy de Lusignan το 1193. Από την ίδρυσή του μέχρι τις αρχές του 16ου αιώνα, το κάστρο υπέστη ζημιές από τις συνεχείς επιθέσεις των Γενοβέζων και των Μαμελούκων, καθώς και από σεισμούς, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν κύκλοι αποκατάστασης και ανοικοδόμησης. Το 1538, οι Οθωμανοί κατέλαβαν τη Λεμεσό και το κάστρο της. Στη συνέχεια, ο Βενετός κυβερνήτης της Κύπρου, μετά την ανάκτηση του κάστρου, επέλεξε να το διαλύσει για να αποτρέψει την πιθανή κατάληψή του. Η κατεδάφιση αυτή ολοκληρώθηκε το 1567/8. Μετά την οθωμανική κατάκτηση της Κύπρου το 1576, υπολείμματα ή τμήματα του κάστρου ενσωματώθηκαν (περίπου το 1590) στη νέα οθωμανική οχύρωση, σημαντικά οχυρωμένη. Ο υπόγειος θάλαμος και ο πρώτος όροφος επαναχρησιμοποιήθηκαν ως κελιά φυλακών και παρέμειναν σε λειτουργία μέχρι το 1950. Με τη μεταφορά των κεντρικών φυλακών στη Λευκωσία, το Κάστρο της Λεμεσού μεταβιβάστηκε στο Τμήμα Αρχαιοτήτων και μετατράπηκε σε Επαρχιακό Μουσείο, όπου στεγάζεται από το 1987 η Μεσαιωνική Συλλογή του Κυπριακού Μουσείου. Τα εκθέματα της Συλλογής προσφέρουν γνώσεις για την ιστορική εξέλιξη της Κύπρου, την οικονομική, κοινωνική και καλλιτεχνική της πρόοδο και την καθημερινή ζωή του πληθυσμού της που εκτείνεται από τον 3ο έως τον 18ο αιώνα μ.Χ.

Creator

UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage/
Digital Heritage Research Lab, Cyprus University of Technology

Source

UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage/
Digital Heritage Research Lab, Cyprus University of Technology

Publisher

UNESCO Chair on Digital Cultural Heritage/
Digital Heritage Research Lab, Cyprus University of Technology

Items in the Limassol Castle: Holistic Documentation for Digitization, Preservation, and Protection of Cyprus' Cultural Heritage Collection

The Limassol castle consists of a palimpsest of structures. On the exact place a 13th-century church was gradually transformed into the fort we see today. However, until its final form, edifices of distinct roles occupied the site. In chronological…

The Limassol castle consists of a palimpsest of structures. On the exact place a 13th-century church was gradually transformed into the fort we see today. However, until its final form, edifices of distinct roles occupied the site. In chronological…

The Limassol castle consists of a palimpsest of structures. On the exact place a 13th-century church was gradually transformed into the fort we see today. However, until its final form, edifices of distinct roles occupied the site. In chronological…

The Limassol castle consists of a palimpsest of structures. On the exact place a 13th-century church was gradually transformed into the fort we see today. However, until its final form, edifices of distinct roles occupied the site. In chronological…

Collection Tree

  • Limassol Castle: Holistic Documentation for Digitization, Preservation, and Protection of Cyprus' Cultural Heritage