Ου Θαντ: «Η Εκθέσις Πλάζα εξακολουθεί να αποτελή την πλέον ενδιαφέρουσαν συμβολήν εις την αναζήτησιν δίκαιας και διαρκούς λύσεως του Κυπριακού».

Collection


Ττόφαλλος: -Τι λές να ππέσουμεν στους δεκατρείς να καλάρουμεν τζιαί τον Μακάριον!!!

Collection


Ττόφαλλος: Ματαιοπονείτε κύριοι! Μόνον με τούτον τον κριόν μπορείτε ν' αννοίξετε την πόρταν.

Collection