Ου Θαντ: «Η Εκθέσις Πλάζα εξακολουθεί να αποτελή την πλέον ενδιαφέρουσαν συμβολήν εις την αναζήτησιν δίκαιας και διαρκούς λύσεως του Κυπριακού».

Collection